26.04.2013

LOGOGRAFOWIE - CALL FOR ARTISTS

LOGOGRAPHERS - CALL FOR ARTISTS 
(wersja polska poniżej)
The "Logographers" project is organised by the Contemporary Art Gallery in Opole (PL) and covers a study stay between 8-19 July 2013 and an exhibition between 18 July and 11 August 2013.
The project is open for artists from the Opole region (PL), the Central Bohemian Region (CZ), Rhineland-Palatinate (DE), and Burgundy (FR).
Regulations and application form available HERE
Calls to be submitted before 12 May 2013.LOGOGRAPHERS
The title of the project and its main conceptual axis refer to the Greek logographers. They were the first chroniclers who, in ancient Greece, collected stories and legends from far-away lands and used them to build their narratives. Their works did not distinguish between documented history and fiction; the oral tradition of the local communities they visited served as a basis for their literary works that included myths, legends passed down through generations, and historical facts alike. The logographers told their stories thus building specific genius loci and changing the awareness and the image of world for the audience.
The underlying concept of the Logographers project is the idea of meeting, conversation, cooperation, but above all exchange of views concerning the modern visual arts. The Greek logographers will be an inspiration for the project participants; their actions will be freely interpreted by artists invited to the Contemporary Art Gallery in Opole. The participants, each arriving from a different part of Europe, will bring the experiences, subjective impressions, fascinations for the places they have visited / seen in their lives, to share them with the audience and other participants of the project. During their artistic stay in Opole the artists will use the tools provided by the modern visual arts to create new legends and stories about the cities and geographic / virtual spaces they've seen, and the places they inhabit daily.
An important element of an artistic residency in Opole will be the regular meetings with the local community and interaction with artists from the Opole region at a special meeting place. Every meeting will be connected with a presentation of experiences and impressions from a specific place in the world, each time by a different artist - project participant.
In telling their stories about the far-away places the artists will also use the logographic technique - a method involving quick writing down of the spoken text, where several persons take turns to write down several words, which are later recreated as a whole. Naturally, the specific nature of this record will be a matter of individual decision as each of the participants will be free to choose the form and the means of artistic expression. The meetings will allow for a free flow of comments, information and inspiration between the author and other participants.
The logographic technique will be used to create "chronicles of stories & events", which will be shown as an exhibition at he Gallery of Contemporary Art in Opole. They will be the results of the work of the artists addressing the concepts of journey, being inspired by a place, legend, fictitiousness of the present. The artists will communicate using video arts, audio arts, photography, installations, performances, drawings, creating "chronicles" in continuous reference to the work of the Greek logographers. The works will be ephemeral in character and will be disassembled following the completion of the project. This will turn the gallery into an open workshop, a laboratory of thought and creation unburdened with ready formulas, open to the audience and their impressions.

Kuratorka / curator: Natalia Krawczyk
Koordynatorka / coordinator: Agnieszka Dela-Kropiowska
Galeria Sztuki Współczesnej
Contemporary Art Gallery in Opole Pl. Teatralny 12
45-056 OPOLE (PL)
Tel. +48 77 402 12 35, mobile: +48 696 838 409
info@galeriaopole.pl
www.galeriaopole.pl
PL

Projekt „Logografowie" organizowany jest przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu i obejmuje pobyt studyjny w okresie 08.07-19.07.2013 oraz wystawę w okresie 18.07-11.08.3012.
W projekcie mogą wziąć udział artyści z Opolszczyzny (PL) oraz Kraju Środkowoczeskiego (CZ), Nadrenii-Palatynatu (DE), Burgundii (FR).
Regulamin oraz formularz aplikacyjny dostępny jest TU.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.05.2013.
LOGOGRAFOWIE
Tytuł projektu i jego główna oś koncepcyjna odnosi się do logografów jońskich. Byli to pierwsi kronikarze, którzy w starożytnej Grecji stali się kolekcjonerami opowieści i legend z odległych krain. Na podstawie tych przekazów budowali oni swoje wypowiedzi. W ich twórczości nie istniała granica między udokumentowaną historią a fikcją; przekaz ustny odwiedzanych przez nich, lokalnych społeczności stanowił kanwę ich twórczości literackiej, gdzie obok siebie istniały mitologiczne zjawiska, legendy przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz fakty z historii. Logografowie snuli opowieści, budując tym samym swoiste genius loci i zmieniając świadomość i obraz świata odbiorców.
U podstaw projektu „Logografowie" leży idea spotkania, rozmowy, współpracy, i przede wszystkim wymiany poglądów na polu współczesnych sztuk wizualnych. Greccy Logografiowie staną się inspiracją dla uczestników projektu, którzy będą w swobodny sposób interpretować schemat działań tych antycznych kronikarzy. Artyści zaproszeni do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu podczas pobytu studyjnego stworzą „nowe legendy i historie" o miejscach i przestrzeniach geograficznych i wirtualnych, które kiedyś widzieli lub w których żyją na co dzień.
Podstawowym działaniem w ramach projektu „Logografowie" będą regularne spotkania z lokalną społecznością oraz interakcja z artystami z terenu Opolszczyzny w specjalnie zaaranżowanym miejscu spotkań, poza budynkiem galerii. Każde ze spotkań związane będzie z prezentacją doświadczeń i wrażeń zaczerpniętych z konkretnego miejsca na świecie, zaprezentowana każdorazowo przez innego artystę - uczestnika projektu.
W trakcie tych opowieści o odległych miejscach artyści będą się także posługiwać techniką logografii - czyli metodą szybkiego zapisywania tekstów mówionych polegającą na tym, że kilka osób zapisuje kolejno po kilka słów, co później zostaje odtworzone jako całość. Naturalnie zapis ten będzie umowny i każdy z uczestników będzie miał możliwość wybrania formy i środków artystycznego wyrazu. Podczas spotkań możliwy będzie swobodny przepływ komentarzy, informacji i inspiracji między autorem wypowiedzi a innymi uczestnikami.
Za pomocą techniki logografii powstanie nietypowa „kronika opowieści i zdarzeń", która prezentowana będzie w formie wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Będą to efekty pracy artystów odpowiadające na zagadnienia podróży, inspiracji miejscem, legendą, fikcją współczesności. Artyści wypowiedzą się w takich mediach jak sztuka wideo, audio, fotografia, instalacje, rysunek, performance, tworząc „kroniki" w ciągłym nawiązaniu do działalności Logografów Jońskich. Galeria dzięki takiemu działaniu stanie się otwartym warsztatem pracy, laboratorium myśli i tworzenia nieobciążonego schematami, w ciągłej otwartości na odbiorcę i jego wrażenia.
Kuratorka / curator: Natalia Krawczyk
Koordynatorka / coordinator: Agnieszka Dela-Kropiowska


Galeria Sztuki Współczesnej
Contemporary Art Gallery in Opole Pl. Teatralny 12
45-056 OPOLE (PL)
Tel. +48 77 402 12 35, mobile: +48 696 838 409
info@galeriaopole.pl
www.galeriaopole.pl