15.04.2014

CALL FOR ARTISTS


soon more pics of Oder local vision

project rules and the application form are available on the right ---> 
 die Teilnahmeordnung und das Bewerbungsformular finden Sie weiter auf der rechten Seite --->
regulamin oraz formularz aplikacyjny dostępne z prawej --->– CALL FOR ARTISTS – 

LOGOGRAPHERS. Oder – a flow of ideas


– The LOGOGRAPHERS. Odra – a flow of ideas project is organised by the Opole Contemporary Art Gallery.
– Covers a study stay and an exhibition between 23 July and 24 August 2014 (final dates shall be determined after the completion of the recruitment).
– Artists from Germany and the Opole region are invited to submit applications.
– Deadline for submitting applications: 22 May 2014

“LOGOGRAPHERS” is a cyclical project entailing artistic cooperation between artists from various parts of Europe and the local Opole community. The first edition of the project took place in 2013. The title of the project and its main conceptual axis refer to the Greek logographers. They were the first chroniclers who, in ancient Greece, collected stories and legends from far-away lands and used them to build their narratives.
The Opole Contemporary Art Gallery once again invites domestic and foreign artists to work together to capture the Opole genius loci, with particular attention paid to the river – Odra – flowing through the heart of the city. In order to gain deeper knowledge and understanding of the river and its impact on the city the project participants will travel from Frankfurt and der Oder to Opole. In this way the Odra River will become not only a theme and an inspiration for the works of the “contemporary logographers”, but also a place of artistic actions, a space of free flow of ideas between the project participants and recipients.
During the cruise, expected to last approximately six days, the artists travelling on the barge will engage in artistic endeavours, referring freely to the activities of the logographers. The form of the actions pursued during the cruse remains open. The communication can be achieved using all modern art tools, with particular emphasis on those of documentary character (photography, video, audio etc.).
After mooring at Opole the artists will share their impressions of the journey, interacting with the local community via various types of actions and interventions organised throughout the city. Referring to the ethos of the ancient logographers, the artists will construe a contemporary legend of the Odra River, creating situations that allow the inhabitant of the city to share their stories and tales about the river.
The project will be summed up with an exhibition at by the Opole Contemporary Art Gallery.


DE__________________________________________________________________________

– CALL FOR ARTISTS –
LOGOGRAPHEN. Die Oder – der Ideenfluss 

– Das Projekt LOGOGRAPHEN. Die Oder – der Ideenfluss wird von der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Opole organisiert.
– Es umfasst einen Studienbesuch und eine Ausstellung in der Zeit vom 23.07.-24.08.2014 (die Daten werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens endgültig festgelegt).
–  Die Einladung zur Einsendung von Teilnahmebewerbungen gilt für Künstler aus Deutschland und aus dem Oppelner Land.
– Die Einsendefrist für die Teilnahmebewerbungen läuft am 22.05.2014 ab.

„LOGOGRAPHEN” ist ein wiederkehrendes künstlerisches Kooperationsprojekt für Autoren aus verschiedenen Teilen Europas und der lokalen Szene des Oppelner Landes. Die erste Ausgabe des Projekts fand im Jahr 2013 statt. Der Titel und das Kernkonzept des Projekts beziehen sich auf Logographen, die ersten Geschichtsschreiber im antiken Griechenland, die bei ihren Darstellungen auf Überlieferungen und Legenden aus fernen Ländern zurückgriffen.
Die Galerie für Zeitgenössische Kunst in Opole lädt wieder Künstler aus Polen und dem Ausland zur gemeinsamer Arbeit ein, deren Ziel die Erfassung des Oppelner genus loci mit einer besonderen Berücksichtigung des das Herz der Stadt durchströmenden Flusses  – der Oder – ist. Um den Charakter und den Einfluss des Flusses auf die Stadt näher kennenzulernen, begeben sich die Projektteilnehmer auf eine Flussreise von Frankfurt an der Oder bis nach Opole. So wird die Oder nicht nur zum Thema oder zur Inspiration für das Schaffen der „zeitgenössischen Logographen” sondern auch zum Ort der künstlerischen  Betätigung, zum Raum des freien Informationsflusses zwischen den Projektteilnehmern und den Projektempfängern.
Während der circa 6 Tage langen Kreuzfahrt mit der Fähre werden sich die reisenden Künstler schöpferisch betätigen und somit auf eine von ihnen frei zu bestimmende Art und Weise an die Aktivitäten der Logographen anknüpfen. Die Form des Schaffens während der Reise ist offen. Möglich sind Ausdrucksformen mit Anwendung aller zeitgenössischen Kunstwerkzeuge mit einer besonderen Berücksichtigung der dokumentarischen Arbeit.
Nach Anlegen am Oppelner Ufer teilen die Künstler ihre Reiseeindrücke in einer direkten Interaktion mit der lokalen Bevölkerung im Rahmen verschiedener Performances und Interventionen in der Stadt aus. Auf dem Arbeitsethos der antiken Logographen aufbauend entwerfen die Künstler eine moderne Oderlegende, indem sie Situationen schaffen, in denen die Stadtbewohner ihre Geschichten und Erzählungen über diesen Fluss teilen können
Die Ausstellung in der Galerie für Zeitgenössische Kunst rundet das Projekt ab.


PL_______________________________________________________________

 – CALL FOR ARTISTS –
LOGOGRAFOWIE. Odra – przepływ idei 


– Projekt LOGOGRAFOWIE. Odra – przepływ idei organizowany jest przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu.
– Obejmuje pobyt studyjny oraz wystawę w okresie 23.07–24.08.2014 r. (daty zostaną sprecyzowane po zakończeniu rekrutacji).
– Do nadsyłania zgłoszeń zapraszamy artystów z Niemiec i z Opolszczyzny.
– Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22.05.2014 r.


„LOGOGRAFOWIE” to cykliczny projekt polegający na współpracy artystycznej między twórcami z różnych części Europy a lokalnym środowiskiem Opolszczyzny. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2013 r. Tytuł projektu i jego główna oś koncepcyjna odnosi się do logografów, pierwszych kronikarzy w starożytnej Grecji, którzy budowali swoje narracje na podstawie opowieści i legend z odległych krajów.
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu po raz kolejny zaprasza artystów z kraju i zagranicy do wspólnej pracy, której celem będzie uchwycenie opolskiego genius loci, ze szczególnym uwzględnieniem przepływającej przez serce miasta rzeki – Odry. W celu jej bliższego poznania i zrozumienia jej charakteru oraz wpływu na miasto uczestnicy projektu odbędą podróż rzeką z Frankfurtu nad Odrą do Opola. W ten sposób Odra stanie się nie tylko tematem, inspiracją do działań „współczesnych logografów”, ale także miejscem działań artystycznych, przestrzenią swobodnego przepływu idei między uczestnikami i odbiorcami projektu.
Podczas trwającego około sześciu dni rejsu artyści znajdujący się na pokładzie barki będą pracować twórczo, w swobodny sposób nawiązując do aktywności logografów. Forma działań podczas rejsu ma charakter otwarty. Możliwe są wypowiedzi za pomocą wszystkich współczesnych narzędzi sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem tych o charakterze dokumentarnym (fotografia, wideo, audio etc.).
Po przycumowaniu do opolskiego brzegu artyści podzielą się wrażeniami z podróży, wchodząc w interakcje z lokalną społecznością w trakcie różnego rodzaju akcji i interwencji na terenie miasta. Odwołując się do etosu pracy starożytnych logografów, artyści będą budować współczesną legendę Odry, tworząc sytuacje, w których mieszkańcy miasta będą mogli dzielić się swoimi historiami, opowieściami o tej rzece.
Podsumowaniem projektu będzie wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

 ...waiting for your applications...